Personální poradenství

Dobrý vůdce je nejlepší v případě, že si lidé sotva uvědomují jeho existenci…
Když takový vůdce, který málo mluví, dokončí svou práci a dosáhne svého cíle, řeknou: Tohle jsme udělali sami.

Lao-c´(600 př.n.l.)

Pomohu vám co nejlépe využít potenciálu lidí, s využitím zkušeností, praktických návodů a metod. Výsledkem bude pro vás nejen zvýšení efektivity a kvality řízení prostřednictvím optimálního využití lidského potenciálu, ale také posílení výkonnosti a spokojenosti zaměstnanců.

Komplexní zajištění výběru nejvhodnějšího uchazeče:

 1. vypracování metodiky výběru, včetně návrhu vzorových otázek,
 2. zadání a vyhodnocení testů – využíváme testy inteligence, test osobnosti – MBTI, Belbínův test týmových rolí, testování klíčových manažerských kompetencí,
 3. Závěrečná zpráva a doporučení nejvhodnějších uchazečů.

Manažerská diagnostika:

 1. diagnostika stávajících i nových vedoucích zaměstnanců (diagnostika klíčových kompetencí, diagnostika emoční inteligence, test osobnostních typů – MBTI, Belbinův test týmové role),
 2. doporučení pro další profesní rozvoj, konkretizování potřebných kompetencí,
 3. poradenství pro management, variantně koučink manažerů.

Implementace adaptačního procesu a mentoringu:

 1. vypracování směrnice pro adaptační proces,
 2. poradenství při provedení výběru vhodných zaměstnanců pro roli mentora,
 3. vypracování metodické příručky pro mentory,
 4. zaškolení mentorů – minimálně 2 denní seminář, včetně závěrečného testování.

Implementace zvolené metody hodnocení zaměstnanců:

 1. návrh a doporučení výběru vhodné metody hodnocení, metoda BARS, hodnocení dle kompetencí, hodnocení vedoucích zaměstnanců podřízenými,
 2. vypracování směrnice pro hodnocení,
 3. vypracování metodické příručky pro hodnotitele, dotazník a ústní vedení hodnotícího rozhovoru
 4. zaškolení hodnotitelů,
 5. poradenství v prvním kole hodnocení a následně dle potřeby.

Vypracování kompetenčních modelů:

 1. zaškolení vedoucích zaměstnanců pro tvorbu KM,

 2. workshopy k návrhu klíčových soft kompetencí a hard kompetencí,

 3. vypracování katalogu klíčových kompetencí, včetně slovní stupnice míry požadavku dané kompetence pro danou pozici,

 4. vypracování KM pro všechny pracovní pozice, pro klíčové pracovní pozice nebo jako generický model pro všechny obdobné pozice v organizaci.

Implementace konceptu Age managementu:

použití age managementu je zejména v podpoře komplexního přístupu k řešení demografické situace na pracovišti, zahrnuje všechny věkové skupiny a opatření v rámci AM by měla zajistit, aby každý pracovník mohl využít svůj potenciál a nebyl znevýhodněn kvůli svému věku. Použití AM zahrnuje všechny věkové skupiny zaměstnanců věku:

 1. vyhodnocení (analýza) současného stavu realizace pilířů Age managementu, dotazníkové a ústní šetření
 2. realizace workshopů k analýze a její vyhodnocení
 3. návrhy na vypracování opatření k zavedení konceptu
 4. implementace opatření do strategie organizace