Personální poradenství

Dobrý vůdce je nejlepší v případě, že si lidé sotva uvědomují jeho existenci…
Když takový vůdce, který málo mluví, dokončí svou práci a dosáhne svého cíle, řeknou: Tohle jsme udělali sami.

Lao-c´(600 př.n.l.)

Pomohu vám co nejlépe využít potenciálu lidí, s využitím zkušeností, praktických návodů a metod. Výsledkem bude pro vás nejen zvýšení efektivity a kvality řízení prostřednictvím optimálního využití lidského potenciálu, ale také posílení výkonnosti a spokojenosti zaměstnanců.

Komplexní zajištění výběru nejvhodnějšího uchazeče:

 1. vypracování metodiky výběru, včetně návrhu vzorových otázek,
 2. zadání a vyhodnocení testů – využíváme testy inteligence, test osobnosti – MBTI, Belbínův test týmových rolí, testování klíčových manažerských kompetencí,
 3. Závěrečná zpráva a doporučení nejvhodnějších uchazečů.

Manažerská diagnostika:

 1. diagnostika stávajících i nových vedoucích zaměstnanců (diagnostika klíčových kompetencí, diagnostika emoční inteligence, test osobnostních typů – MBTI, Belbinův test týmové role),
 2. doporučení pro další profesní rozvoj, konkretizování potřebných kompetencí,
 3. poradenství pro management, variantně koučink manažerů.

Implementace adaptačního procesu a mentoringu:

 1. vypracování směrnice pro adaptační proces,
 2. poradenství při provedení výběru vhodných zaměstnanců pro roli mentora,
 3. vypracování metodické příručky pro mentory,
 4. zaškolení mentorů – minimálně 2 denní seminář, včetně závěrečného testování.

Implementace zvolené metody hodnocení zaměstnanců:

 1. návrh a doporučení výběru vhodné metody hodnocení, metoda BARS, hodnocení dle kompetencí, hodnocení vedoucích zaměstnanců podřízenými,
 2. vypracování směrnice pro hodnocení,
 3. vypracování metodické příručky pro hodnotitele, dotazník a ústní vedení hodnotícího rozhovoru
 4. zaškolení hodnotitelů,
 5. poradenství v prvním kole hodnocení a následně dle potřeby.

Vypracování kompetenčních modelů:

 1. Vypracování „Katalogu kompetencí“, včetně slovního popisu míry kompetencí pro její dosažení v členění na 5 bodovou stupnici.

 2. Školení/workshop pro vedoucí zaměstnance úřadu (cca 4 hod/školení) na osvojení kompetenčního modelování, seznámení s metodikou kompetenčního modelování a Katalogem kompetencí.

 3. Vypracování návrhu typových pozic pro tvorbu KM.

 4. Zpracování vzorů KM pro klíčové typové pracovní pozice příslušného odboru.

 5. On line poradenství a podpora pro vedoucí zaměstnance.
 6. Reference zakázek na kompetenční modely: 

Ministerstvo dopravy - Mgr. Veronika Hrdinová: ředitelka Odboru personálního: veronika.hrdinova@mdcr.cz;

Úřad městské části Praha 5 - Mgr. Komedová Drahomíra, MPA, vedoucí personálního oddělení: drahomira.komedova@praha5.cz;

Magistrát města Třince - Mgr. Jana Fojcik Gawlasová, tajemnice magistrátu: jana.gawlasova@trinecko.cz;

Drážní inspekce - Mgr. Martin Drápal, ICT správce/veřejné zakázky: martin.drapal@dicr.cz;

Majetková a.s. Praha - Mgr. Petr Janů, ředitel akciové společnosti: janu@majetkova.cz;

Implementace konceptu Age managementu:

použití age managementu je zejména v podpoře komplexního přístupu k řešení demografické situace na pracovišti, zahrnuje všechny věkové skupiny a opatření v rámci AM by měla zajistit, aby každý pracovník mohl využít svůj potenciál a nebyl znevýhodněn kvůli svému věku. Použití AM zahrnuje všechny věkové skupiny zaměstnanců věku:

 1. vyhodnocení (analýza) současného stavu realizace pilířů Age managementu, dotazníkové a ústní šetření
 2. realizace workshopů k analýze a její vyhodnocení
 3. návrhy na vypracování opatření k zavedení konceptu
 4. implementace opatření do strategie organizace