Vzdělávání zaměstnanců

Semináře pro všechny zaměstnance (prezenční, online)

Veřejná správa ČR

Vzdělávací program vás provede systémem a fungováním celé Veřejné správy ČR, je nápomocen zaměstnancům institucí veřejné správy, s důrazem na ty, působící v územní samosprávě, prohloubit znalosti vztahující se k jejich práci, zkvalitnit jejich provázanost a rozšířit potřebné informace.

Asertivita a asertivní jednání

Co je to asertivita a její pozitivní chápání, příčiny vzniku a jejich zvládání, principy asertivního jednání, emoční inteligence, asertivní práva a jejich aplikace v pracovním životě, klíčové asertivní techniky, řešení příkladů z praxe 3. Lektorské dovednosti – pro interní lektory, dle potřeby až 4 denní kurz.

Lektorské dovednosti

Pro interní lektory, dle potřeby až 4 denní kurz

Efektivní komunikace v podmínkách veřejné správy

3 dny, možno každý den zvlášť: Základy efektivní komunikace úředníka Prezentační dovednosti, veřejný projev, pravidla komunikace s médii Krizová komunikace, techniky pohotových reakcí, sebejisté vystupování, nástroje komunikace s veřejností.

Mentorské dovednosti

pro interní mentory, 2 (až 4) denní kurz.

Diskriminace v pracovněprávních vztazích

Právní východiska zákazu diskriminace, přímá a nepřímá diskriminace, sexuální obtěžování, pronásledování, jaké máme možnosti se bránit, role ombudsmana, soudů, SÚIP a managementu organizace.

Prokrastinace

Jako výrazná a chronická tendence odkládat plnění (většinou administrativních či psychicky náročných) povinností a úkolů (zejména těch nepříjemných) na pozdější dobu, jako rizikový fenomén pro duševní zdraví, jak ji překonat a převzít kontrolu nad vlastním životem.

Psychohygiena (duševní hygiena) úředníka

Význam duševní hygieny, vymezení pojmu duševní zdraví, obecné předpoklady duševní rovnováhy, sebepoznání a metody sebepoznávání, jak můžete pečovat sama o sebe, životospráva z hlediska duševní hygieny, pohybové aktivity, výživa, odpočinek a spánek, denní režim a hospodaření s časem, pracovní prostředí z psychohygienického hlediska, sociální aspekty duševní hygieny.

Stres, syndrom vyhoření a základy relaxace

Stres jako rizikový faktor ohrožující duševní rovnováhu a jeho projevy, pracovní přetížení a stres, co se to vlastně s námi děje, příčiny a následky stresu, jak zvládat akutní a chronický stres; typické příznaky vyhoření, kdo je ohrožen syndromem vyhoření, jak se syndrom vyvíjí, kdo a co všechno vyhořením pracovníka trpí, projevy syndromu vyhoření, tělesné a psychické příznaky, vztahy, co pomůže nevyhořet, kde hledat pomoc.

Konflikty na pracovišti

Konflikty jako běžná a obvyklá záležitost ve firemní komunikaci, důvody vzniku konfliktů, typologie konfliktních stylů, strategie řešení konfliktů, proč je důležité umět řešit konflikty.

Etika a korupce v podmínkách Veřejné správy ČR

Společenské vnímání výkonu veřejné správy, etické kompetence, etika VS v ČR, etický kodex, etické výbory a etický audit, index vnímání korupce, platná právní úprava „korupce" a boje proti ní, možnosti boje jednotlivce proti korupci.

Legislativa – akreditované semináře

Průvodce finančním hospodařením územních celků aneb jak sestavit rozpočet bez chyb a nedostatků

akreditace MVČR

Krok za krokem inventarizací majetku a závazků územních samosprávných celků

akreditace MVČR

Spisová a archivní služba

souhrnné školení - akreditace MVČR

Elektronické skartační řízení a jeho příprava, dopady evropské legislativy na výkon spisové služby

akreditace MVČR

Svobodný přístup k informacím versus ochrana práv osobnosti

akreditace MVČR

Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů - obecná část

akreditace MVČR

Sociálně právní minimum

akreditace MPSV

Zákon o obcích

akreditace MVČR

Zákon o úřednících

akreditace MVČR

Přestupkové řízení „od A do Z“

akreditace MVČR

Správní řád v praxi

akreditace MVČR

Správní řád podle judikátů vysokých soudů

akreditace MVČR

Problémový, agresivní klient a jeho zvládání

akreditace MVČR
Komunikační typy osobnosti, způsob jednání s jednotlivými typy; členění agresivního chování, metody posuzování agresivního chování, průběh agresivního jednání, signály jistoty a nejistoty, sebejisté vystupování, jak přesvědčit řečí těla, jak přesvědčit působivým projevem, jaké máme možnosti zvládání.

Model CAF pro úřady územních samosprávných celků

akreditace MVČR

Řízení kvality na úřadě ÚSC

Manažerský audit

Posuzuji míru dosažení klíčových kompetencí vedoucích zaměstnanců, hodnotím osobnost zaměstnance podle jeho dominantních vlastností a jeho roli v realizačních týmech.

Model CAF pro úřady územních samosprávných celků

vzdělávací kurz

Implementace modelu CAF 2013

Společenská odpovědnost organizací (CSR)