Vzdělávání Ošetřovatelská péče

Školení pro zdravotnický personál se věnuji již sedmým rokem, kurzy a semináře úspěšně absolvovalo více než 630 spokojených zdravotních sestřiček.

Management ošetřovatelské péče

Manažerské dovednosti I.

Efektivní řízení a vedení týmů
Úvod do efektivního řízení a vedení týmů, osobnost vedoucího zaměstnance - manažer a leader, požadavky na práci manažera, styly vedení - přímé řízení, podporování, delegování, participace, osobní předpoklady vedoucích zaměstnanců, praktické principy úspěšného vedení.

Manažerské dovednosti II.

Řízení lidských zdrojů
Obsahem semináře jsou navazující témata personálního charakteru: výběr nejvhodnější uchazečky na obsazovanou pracovní pozici, adaptační proces zaměstnance, stimulace a motivace zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců.

Manažerské dovednosti III.

Pracovní právo
Kurz je zaměřen na pracovní právo (pracovní smlouva, dohody mimo pracovní poměr, mzdová/platová problematika, skončení pracovního poměru), dále je rozebíráno rovné zacházení a zákaz diskriminace na pracovišti, je pojednáváno o mobbingu/bossingu a důsledcích sexuálního obtěžování pro oběť a její okolí „bullying“.

Manažerské dovednosti IV.

Pozitivní leadership
Co si představit pod pojmem pozitivní leadership, jak se projevuje v praxi vedení, výhody a nevýhody stylu, pozitivní psychologie v praxi řízení v organizacích, emoční inteligence leadera, jak se stát špičkovým leaderem, nejčastější chyby leaderů.

Manažerské dovednosti V.

Rovné zacházení a nediskriminace v praxi vedoucího zaměstnance/ manažera
Rovné zacházení a zákaz diskriminace na pracovišti, přímá diskriminace; nepřímá diskriminace; obtěžování a ochrana důstojnosti zaměstnance; antidiskriminační zákon (ADZ), mobbing/bossing, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci, právní prostředky ochrany před diskriminací - Veřejný ochránci práv, ZP, ADZ.

Manažerské dovednosti VI.

Prokrastinace v praxi vedoucího zaměstnance/manažera
Proč prokrastinujeme – varovné signály prokrastinace, jak prokrastinujeme, jak vést vnitřní dialog – kontraproduktivní sdělení, pozitivní sebemotivace, trojice největších překážek a nástroje k jejich překonání, prokrastinátoři v našem životě – prokrastinující podřízení, loajalita, rozdávání kritiky, život s prokrastinátorem.

Manažerské dovednosti VII.

Prezentační dovednosti vedoucího zaměstnance/manažera
Veřejný projev - první dojem a závěr, tipy pro udržení pozornosti, sugestivní prostředky, hlavní zásady dobrého projevu, tréma – a jak se jí zbavit, tipy k zahájení projevu, tipy k závěru, prezentační dovednosti – příprava prezentace, koncept prezentace, tipy pro prezentování, komunikace při prezentaci, zásady správné komunikace, doporučení pro tvorbu vlastní prezentace, kritické momenty prezentace, námitky účastníků a obtížní účastníci.

Manažerské dovednosti VIII.

Konflikty v praxi vedoucího zaměstnance/manažera a způsoby jejich řešení
Konflikt – co rozumíme pod pojmem konflikt, příčiny vzniku, jejich užitečnost, legitimita konfliktů, dělení konfliktů, zvládání konfliktů – asertivita, spolupráce, konkurence, snaha o vyhovění, snaha vyhnout se konfliktu, jak řešit konflikty, řešení konfliktů.

Manažerské dovednosti IX.

Obtížné situace v každodenní praxi vedoucích zaměstnanců
Kontrola a kritika: nepříjemné, avšak nezbytné součásti řízení; řízení znalostních pracovníků; jak využívaly udržet a rozvíjet talenty; jak zvýšit odpovědnost zaměstnanců; jak zvládat obtížné zaměstnance; jak lépe řídit líné a „průměrné" zaměstnance.

Ošetřovatelská péče

Stres, konflikty, diskriminace v životě sestry v ošetřovatelské péči

Smyslem kurzu je podpořit sestry v jejich náročném povolání, vybudovat zdravý postoji k práci, k pacientům, kolegům a nadřízeným. Uvědomění si možných rizik způsobených dlouhodobým stresem, osvojení si základních technik relaxace a prevence syndromu vyhoření.

Psychohygiena sestry v ošetřovatelské péči

Na tomto semináři je zdůrazňován význam duševní hygieny. Vymezíme pojmy duševního zdraví a obecné předpoklady duševní rovnováhy; sebepoznání a sebevýchova, metody sebepoznávání. Životospráva z hlediska duševní hygieny; odpočinek a spánek; denní režim a hospodaření s časem; pracovní prostředí z psychohygienického hlediska; sociální aspekty duševní hygieny.

Efektivní komunikace sestry v ošetřovatelské péči

Základy komunikace – komunikační proces, druhy komunikace v ošetřovatelské praxi, efektivní komunikace s pacientem. Charakteristika, základní požadavky nezbytné pro komunikaci, překážky v komunikaci mezi sestrou a pacientem, evalvace, devalvace, složky verbálního projevu. Kritéria úspěšné verbální komunikace, speciální komunikační dovednosti, rozhovor, komunikační styl, vytváření prvního dojmu, navazování kontaktu, asertivní komunikace, mimoslovní komunikace.