Společenská odpovědnost organizací

Odpovědné přístupy ke společnosti a podnikání jsou jednou z nejdynamičtějších a nejzajímavějších oblastí pro organizace privátního i veřejného sektoru. Ve všech oblastech se dnes prosazují takové principy, jako jsou udržitelný rozvoj, odpovědnost a transparentnost činností organizace nebo shoda s relevantními mezinárodními standardy a národními právními požadavky.

Je zřejmé, že role organizací ve společnosti se v posledních letech podstatně změnila. Lidé už dnes nevnímají organizace/města/kraje pouze jako producenty výrobků a dodavatele služeb, ale předpokládají, že budou plnit i požadavky v dalších oblastech, jako jsou životní prostředí nebo podpora a rozvoj aktivit svého okolí i společnosti jako celku. Aby byla organizace v dnešním světě trvale úspěšná, musí naplňovat nová očekávání svého okolí.

Z těchto důvodů a rovněž následkem snah o udržitelný rozvoj a zodpovědné chování vůči společnosti dospěly organizace k potřebě stanovit politiky pozitivně působící na jejich místní komunity nebo na globální mezinárodní komunitu. Výsledkem byl vznik několika teorií a postupů pod obecným názvem společenská odpovědnost (Corporate Sociál Responsibility - CSR).

 

Náš přístup k implementace CSR:

 1. Pro zajištění úspěchu je jako jeden z prvních kroků při vývoji nebo zlepšování systému managementu společenské odpovědnosti nutný závazek vrcholového vedení organizace pro zlepšování jejích činností, výrobků i služeb s ohledem na společenskou odpovědnost.
 2. Vypracování úvodní analýzy - posouzení aktuální situace v organizaci prostřednictvím úvodní analýzy všech jejích dopadů na společnost. Cílem má být zamyšlení nad aspekty společenské odpovědnosti z hlediska činností, výrobků a služeb organizace jako východiska pro vytvoření vlastního systému managementu společenské odpovědnosti.
 3. Definice rozsahu, který vychází z úvodního přezkoumání systému managementu společenské odpovědnosti. To znamená, že vedení má vyjasnit aspekty společenské odpovědnosti, které budou brány v úvahu při formulování systému managementu společenské odpovědnosti ve smyslu této normy.
 4. Vytvoření pravidel pro vnitřní a vnější komunikaci organizace.
 5. Vypracování politiky společenské odpovědnosti.
 6. Plánování společenské odpovědnosti - proces plánování může organizaci pomoci zaměřit zdroje do oblastí, které jsou nejdůležitější pro dosažení jejích cílů.
 7. Stanovení a zpřístupnění potřebných zdrojů pro zavedení, udržování a zlepšování systému managementu společenské odpovědnosti.
 8. Stanovení a definování odpovědnosti a pravomoci osob, které budou za systém společenské odpovědnosti odpovědné.

 

Postup certifikace:

Audit 1. stupně

 • • příprava auditu (posouzení dokumentace, zpracování a zaslání plánu auditu)
 • • certifikační audit v místě klienta, posouzení připravenosti k auditu 2. stupně
 • • zpráva z auditu 1. stupně

 Audit 2. stupně

 • • příprava auditu (posouzení dokumentace, zpracování a zaslání plánu auditu)
 • • certifikační audit v místě klienta, posouzení stavu připravenosti k certifikaci
 • • zpráva z auditu 2. stupně, hodnocení přezkoumání
 • • zaslání certifikačních značek

Vydání certifikátu s platností na 3 roky.

Následně:

 • • dozorový audit č. 1
 • • dozorový audit č. 2

Cílem implementace může být i ocenění:

v návaznosti na strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR se Rada kvality ČR podílí na podpoře a koordinaci konceptu CSR v ČR mimo jiné i realizací řady ocenění. Mezi hlavní ocenění patří Národní cena ČR za CSR , která je určena pro organizace podnikatelského i veřejného sektoru. Na regionální úrovni je realizována Cena hejtmana za společenskou odpovědnost, jež vyhlašují jednotlivé kraje.

Jsme připraveni být nápomocni při činnostech k dosažení ocenění vaší organizace.

Naše referenční zakázky:

 • • Krajský úřad Jihomoravského kraje - vzdělávání a implementace
 • • Město/Městský úřad Znojmo - vzdělávání, implementace a certifikace
 • • Krajský úřad Olomouckého kraje - vzdělávání