Vzdělávání managementu v roce 2021

Semináře pro management organizace (prezenční, online)

Řízení a vedení týmů – základy managementu

základy managementu
Úvod do efektivního řízení a vedení týmů, osobnost vedoucího zaměstnance - manažer a leader, požadavky na práci manažera, styly vedení - přímé řízení, podporování, delegování, participace, osobní předpoklady vedoucích zaměstnanců, praktické principy úspěšného vedení, motivace a stimulace.

Osobní efektivita vedoucího zaměstnance/manažera

Time management
Úvod do Time managementu, 8 pravidel osobní efektivity, praktické zásady efektivity práce, Paretovo pravidlo, Eisenhowerův princip, odstraňování neproduktivního času, interní hodiny v organizaci, praktické návody jak řešit přetíženost prací, jak si zorganizovat práci, roztřídění práce do skupin, jak rozhodnout o možnostech vypořádání se s úkolem.

Stres v životě vedoucího zaměstnance/manažera

Stres management
Stres jako rizikový faktor ohrožující duševní rovnováhu a jeho projevy, pracovní přetížení a stres, co se to vlastně s námi děje, příčiny a následky stresu, zvládání stresu akutního a chronického, Syndrom vyhoření - co je syndrom vyhoření, typické příznaky vyhoření, jak se syndrom vyvíjí, projevy syndromu vyhoření, tělesné a psychické příznaky, kde hledat pomoc.

Řízení a vedení týmů s ohledem na věk

Age management
Co je age management, věkové postoje a věková diskriminace, 8 pilířů age managementu – podrobné vymezení, sociálně zodpovědný rozvoj lidských zdrojů, age management jako součást společenské odpovědnosti, strategie pro zavedení age managementu na pracovišti – implementace konceptu a možnosti následných opatření.

Pozitivní vedení týmů

Pozitivní leadership
Pozitivní leadership – co si představit, jak se projevuje v praxi vedení, výhody a nevýhody stylu, pozitivní psychologie v praxi řízení v organizacích, emoční inteligence leadera, jak se stát špičkovým leaderem, nejčastější chyby leaderů.

Rovné zacházení a nediskriminace v praxi vedoucího zaměstnance / manažera

Rovné zacházení a zákaz diskriminace na pracovišti, přímá diskriminace; nepřímá diskriminace; obtěžování a ochrana důstojnosti zaměstnance; antidiskriminační zákon, mobbing/bossing, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci, právní prostředky ochrany před diskriminací - Veřejný ochránci práv, ZP, ADZ.

Prokrastinace v praxi vedoucího zaměstnance / manažera

Proč prokrastinujeme – varovné signály prokrastinace, jak prokrastinujeme, jak vést vnitřní dialog – kontraproduktivní sdělení, pozitivní sebemotivace, trojice největších překážek a nástroje k jejich překonání, prokrastinátoři v našem životě – prokrastinující podřízení, loajalita, rozdávání kritiky, život s prokrastinátorem.

Prezentační dovednosti vedoucího zaměstnance / manažera

Veřejný projev - první dojem a závěr, tipy pro udržení pozornosti, sugestivní prostředky, hlavní zásady dobrého projevu, tréma – a jak se jí zbavit, tipy k zahájení projevu, tipy k závěru, prezentační dovednosti – příprava prezentace, koncept prezentace, tipy pro prezentování, komunikace při prezentaci, zásady správné komunikace, doporučení pro tvorbu vlastní prezentace, kritické momenty prezentace, námitky účastníků a obtížní účastníci.

Konflikty v praxi vedoucího zaměstnance / manažera a způsoby jejich řešení

Konflikt – co rozumíme pod pojmem konflikt, příčiny vzniku, jejich užitečnost, legitimita konfliktů, dělení konfliktů, zvládání konfliktů – asertivita, spolupráce, konkurence, snaha o vyhovění, snaha vyhnout se konfliktu, jak řešit konflikty, řešení konfliktů.

Obtížné situace v každodenní praxi vedoucích zaměstnanců

Kontrola a kritika: nepříjemné, avšak nezbytné součásti řízení; řízení znalostních pracovníků; jak využívaly udržet a rozvíjet talenty; jak zvýšit odpovědnost zaměstnanců; jak zvládat obtížné zaměstnance; jak lépe řídit líné a „průměrné" zaměstnance.

Duševní hygiena v praxi vedoucích zaměstnanců / manažerů

Význam duševní hygieny, obecné předpoklady duševní rovnováhy; sebepoznání a sebevýchova, metody sebepoznávání, duševní hygiena pro vedoucí zaměstnance – péče o duši, tělo, životospráva z hlediska duševní hygieny, pohybová aktivita, výživa, odpočinek a spánek, denní režim a hospodaření s časem, pracovní prostředí z psychohygienického hlediska, sociální aspekty duševní hygieny.

Firemní (organizační) kultura a její vliv na výkonnost organizace

O podstatě a významu kultury firmy, principy, determinanty, charakteristiky, funkce, typy, prvky firemní kultury, změna firemní kultury – potřeba změny, filosofie změny, předpoklady úspěchu, příčiny neúspěchu, formy žádoucí kultury – výchova a výcvik manažerů.

Manažerská komunikace

Jak vystupovat sebevědomě - osobní autorita, signály jistoty a nejistoty, sebejisté vystupování, jak přesvědčit řečí těla, jak přesvědčit působivým projevem, umění naslouchat, jak si získat a udržet pozornost, řeč těla v praxi, chyby v konverzaci – nepozornost, pokládání mnoha otázek, dlouhé ticho, monotónnost sdělení, výraz ve tváři, přerušování ostatních, mluvení o negativních tématech.

Vyjednávání a argumentace v praxi vedoucího zaměstnance / manažera

Zákonitosti vyjednávání - vliv lidské přirozenosti a emocí na průběh vyjednávání, charakteristika empatického vyjednavače, důvody, proč se zaměřit na protějšek, jak pracovat s partnerem při vyjednávání - způsoby, jak v průběhu vyjednávání krotit nežádoucí emoce, účinné aktivní naslouchání, formulace a využití cílených otázek pro lepší kontrolu nad vyjednáváním.

Základy pracovního práva v praxi vedoucího zaměstnance / manažera

Úvod do pracovního práva - zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, právní vztahy před vznikem pracovního poměru, pracovní smlouva - náležitosti obligatorní a fakultativní, pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – DPČ, DPP, změny obsahu pracovněprávního vztahu, pracovní doba, práce přesčas a pracovní pohotovost, dovolená.

Asertivita a asertivní jednání v manažerské praxi – 2 dny

Úvod do pracovního práva - zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, právní vztahy před vznikem pracovního poměru, pracovní smlouva - náležitosti obligatorní a fakultativní, pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – DPČ, DPP, změny obsahu pracovněprávního vztahu, pracovní doba, práce přesčas a pracovní pohotovost, dovolená.

Emoční inteligence v manažerské praxi

Emoce, funkce emocí v našem životě, znalost vlastních emocí, zvládání emocí, schopnost sám sebe motivovat, empatie a sociální vztahy, možnost rozvoje emočních dovedností.

Zákon č. 312/2002 Sb., „o úřednících územních samosprávných celků“ v praxi

Předmět právní úpravy - základní zásady pracovněprávních vztahů, vymezení základních pojmů, předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka – pracovní poměr úředníka, veřejná výzva, výběrové řízení, doba trvání pracovního poměru, povinnosti úředníka v praxi - dodržování vnitřních předpisů zaměstnavatele, prohlubování kvalifikace, nestranné rozhodování, vzdělávání úředníků.

Nábor a výběr nejvhodnějšího uchazeče

Co je vlastně nábor zaměstnanců, současné možnosti získávání zaměstnanců, výhody a nevýhody získávání zaměstnanců z vnějších a vnitřních zdrojů, právní úprava výběru zaměstnanců, zařazení zaměstnance, pracovní smlouva, plat.

Adaptace a mentoring pro vedení organizace

Adaptace zaměstnanců, jak integrovat zaměstnance, možnosti adaptace, výběr mentora, proces mentoringu, zkušební doba, adaptační plán a jeho vyhodnocení, pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou, výhody × nevýhody.

Hodnocení zaměstnanců

Právní úprava hodnocení zaměstnanců, zpětná vazba zaměstnancům, metody hodnocení, jejich výhody × nevýhody, jak hodnotit, jak vést hodnotící rozhovor, chyby hodnotitelů.

Péče o zaměstnance, včetně vzdělávání

Péče o zaměstnance jako významný nástroj vytváření zaměstnavatelské pověsti a významný nástroj personálního marketingu, péče o zaměstnance v 6 oblastech - pracovní dobu a pracovní režim, pracovní prostředí, bezpečnost práce a ochranu zdraví, osobní rozvoj zaměstnanců, služby poskytované zaměstnancům na pracovišti, ostatní služby poskytované zaměstnancům.

Obtížně zvládnutelní zaměstnanci a disciplinární řízení

Stanovení cíle při řešení problému s lidmi, základní postupy – metody řešení, rafinované typy chování – hněv, mlčení, citové vydírání, obtížní šéfové, konflikt v týmu, nekomunikativní osoba, osoba, která nikdy neposlouchá, co ji říkáte, samotář, snílek, chronický stěžovatel, disciplinární řízení – možné postupy, disciplinární pohovor, hmotněprávní náležitosti rozvázání pracovního poměru.

Obtížné situace v každodenní praxi vedoucích zaměstnanců

Jak zvládat obtížné zaměstnance, emoční inteligence manažera a její složky, sedm hlavních projevů obtížného chování, příčiny obtížného chování a jejich prevence, jak obtížné chování řešit, motivovaní × demotivovaní zaměstnanci, 5 kroků, jak udržet v týmu elán, jak řídit líné, průměrné, znalostní zaměstnance a talenty, specifika a úskalí způsobů řízení.